033 3320 9244

Anafiadau i'r Pen a'r Ymennydd

 

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi dioddef anaf difrifol i’r pen, does dim angen i ni ddweud wrthoch chi ei fod yn ddigwyddiad sy’n newid eich bywyd.

Ac os nad yw’r boen, yr anabledd a’r straen yn ddigon, gall y goblygiadau ariannol fod yn arw iawn.

Gallwn esmwytho’r gofid trwy ddarparu:

Cyfreithwyr galluog a phrofiadol a weithiant yn ddiflino yn ddyddiol dros ddioddefwyr anafiadau difrifol i’r ymennydd
Mynediad at dîm o Ddoctoriaid a Therapyddion sy’n gwybod sut mai lleihau anabledd a mwyhau gallu
Dealltwriaeth bod damwain ddifrifol fel arfer a goblygiadau ariannol difrifol a sicrhau bod taliadau interim ar gael i gwrdd ag anghenion brys.

Mae yna dri Chyfarwyddwr yn ein Tîm, ac fe’m hadnabyddir fel un o brif gwmnïau cyfreithiol Cymru gan “feiblau’r” diwydiant; Chambers  a’r Legal 500. Rydym hefyd yn gyfreithwyr ar Baneli Arbenigol dros Headway, UK Acquired Brain Injury Forum a’r Children’s Brain Injury Trust.

Os gyfarwyddwch chi ni ynglŷn â’ch anaf i’r pen neu’r ymennydd, mae’n debygol y byddwch yn gweithio gyda ni am sawl blwyddyn wrth ein bod ni’n ceisio sicrhau'r canlyniad gorau i chi. Ry’m ni, fel chi, yn deall nad ffawdelw yw iawndal, ond ffordd o allu ein cleientiaid i fyw bywyd cyn llawned â phosib ar ôl eu damwain.

"Hoffai fy nheulu a minnau eich diolch o waelod calon am eich holl ymdrechion. Heb eich cymorth amhrisiadwy yn fy nghynorthwyo i ganlyn fy ymholiadau, a chael gafael ar wybodaeth, ni fyddwn wedi gallu cael caefa ar ôl fy llawdriniaeth. Rydych wastad wedi bod yn drylwyr, caredig a chefnogol trwy gydol y broses. Roedd yn bleser delio gyda chi mewn amgylchiadau oedd weithiau yn anodd." 

 • Mei Li
   • Mei Li
   • Director & Head of Catastrophic Injury
   • 01792 529 615
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Thomas Rees
   • 01267 248889
   • View profile
 • Keith Thomas
   • 01792 529 673
   • View profile
 • Rebecca Bennett
   • 01792 529 667
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 619
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 626
   • View profile
 • Nick O'Neill
   • 02920 391917
   • View profile
 • Lauren Sharp
   • 01792 525415
   • View profile
 • Rhian Smith
   • 02920 391916
   • View profile
 • Clare Rees
   • 01792 529 676
   • View profile
 • Cheryl Smith
   • 02920 379561
   • View profile
 • Gwennan Jones
   • 01267 248898
   • View profile
 • Abigail Salter
   • 01792 529682
   • View profile