Matthew Owen
   • Matthew Owen
   • Director & Head of Medical Negligence
  • Contact

   • 01792 529 683
   • View vcard
  • Departments

  • Address

   • Venture Court
   • Waterside Business Park
   • Valley Way Enterprise Park
   • Swansea
   • SA6 8QP
   • Wales
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775
   • 82804 Swansea 2

Matthew Owen

Director & Head of Medical Negligence

Matthew has developed a recognised specialism in assisting victims of medical negligence. As well as receiving cases referred to him from other Solicitors who do not have the required specialisation in this area, Matthew also receives referrals from various organisations and Charities who rely on his knowledge and reputation in this area of the law.

Medical Negligence can be a complex and long process and many Solicitors, whilst offering exceptional services in other areas, do not have the required expertise, knowledge or resources of Matthew and other members of the Team. A member of the Law Society Specialist Clinical Negligence Panel, Matthew has developed a particular specialism in serious cases involving, spinal cord injury and vascular surgery.

Matthew also deals with personal injury claims for clients who have been victims of criminal injury known as CICA (Criminal Injuries Compensation Authority) claims.  Matthew is experienced in assisting clients who have suffered traumatic head/brain injuries and is instructed by the Official Solicitor.

Matthew takes the extra time to explain the Medical Negligence process to his clients, and is proud of the caring, trusted and committed relationships he builds with his clients over the years that he works with them. Matthew recognises that any serious accident or injury claim is a traumatic time, and will do all that he can to ensure that his clients can rest assured that their best interests are protected and that their lifelong needs will be met in the case of serious and catastrophic injury or negligence. 

Matthew Owen is singled out for praise in the Legal 500 for his expertise in Clinical Negligence and the 2016 edition describes him as a "canny operator" . Chambers commends Matthew as a notable individual and states that market sources identify him as one of the go-to practitioners for Clinical Negligence in Swansea.

Matthew is a fluent Welsh speaker.

Mae Matthew wedi datblygu arbenigedd cydnabyddedig mewn cynorthwyo rhai sydd wedi dioddef esgeuluster meddygol. Yn ogystal â derbyn achosion wedi eu hatgyfeirio o Gyfreithwyr nad ydynt gyda’r arbenigedd gofynnol yn y maes yma, mae Matthew hefyd yn derbyn achosion wedi eu hatgyfeirio o fudiadau ac Elusennau amrywiol, sy’n dibynnu ar ei adnabyddiaeth o’r pwnc a’i enw da yn y maes.

Gall cymryd achos esgeuluster meddygol fod yn broses cymhleth a hir, a thra bod llawer Cyfreithiwr yn gallu cynnig gwasanaeth eithriadol mewn meysydd eraill, does ganddynt mo’r arbenigedd gofynnol, y wybodaeth, na’r adnoddau sydd gan Matthew ac aelodau eraill o’r Tîm. Yn aelod o Banel Arbenigol Esgeuluster Meddygol Cymdeithas y Gyfraith, mae Matthew wedi datblygu arbenigedd penodol mewn achosion difrifol yn ymwneud â niwed i linyn y cefn a llawdriniaeth fasgwlaidd.

Delia Matthew hefyd gydag achosion o anaf personol dros gleientiaid sydd wedi dioddef anaf trwy drosedd – adnabyddir yr achosion hyn fel rhai CICA, sef Yr Awdurdod Digolledu am Niweidiau Troseddol. Mae Matthew yn brofiadol mewn cynorthwyo cleientiaid sydd wedi dioddef anafiadau difrifol i’r pen/ymennydd, ac yn derbyn cyfarwyddiadau i weithredu ar ran Y Cyfreithiwr Swyddogol.

Cymera Matthew ei amser i esbonio’r broses o gymryd achos Esgeuluster Meddygol i’w gleientiaid, ac mae’n falch iawn o’r berthynas ofalgar, ddibynadwy ac ymroddedig mae’n adeiladu gyda’u gleientiaid dros y blynyddoedd mae’n gweithio gyda hwy. Mae’n cydnabod fod damwain difrifol neu achos o anaf personol yn adeg ysgytiol, ac fe wnaiff popeth o fewn ei allu i sicrhau fod ffydd gan ei gleientiaid ei fod yn gwarchod eu buddiannau, a bod eu gofynion oes yn cael eu hamddiffyn pan fo achos o anaf difrifol a thrychinebus neu esgeulustod.

Mae Matthew wedi ennill clod yn y Legal 500 am ei arbenigedd mewn Esgeuluster Meddygol, tra bod Chambers yn ei gymeradwyo fel unigolyn i’w nodi a bod ffynonellau'r farchnad yn ei adnabod fel un o’r cyfreithwyr y dylid mynd ato am Esgeuluster Meddygol yn Abertawe.

Mae Matthew yn rhugl yn y Gymraeg.