Services
People
News and Events
Other
Blogs

JCP Solicitors Scoops NFU Award For Excellent Legal Support

View profile for JCP Solicitors
  • Posted
  • Author

JCP Solicitors, one of the best known law firms in South Wales, is proud to have been awarded the NFU Tim Sell Legal Panel Excellence Award 2021.

JCP, which has an office in Carmarthen, is one of only two law firms in Wales hand-picked by the leading farming organisation to provide crucial legal advice to its members across Wales, as part of the NFU’s range of services.

A spokesperson for JCP said: “I am very proud of JCP’s Rural Practice team for winning this award, during what has been a very testing time for our farming clients. Covid has had a huge impact upon the livelihoods and working lives of our rural clients and we have worked very hard to support them through this by providing the best legal advice. Our teams have been under added pressures too and they have never lost sight of the fact that our clients come to us for professional support, for clear, jargon-free communication and for an ethical approach. I am very proud of what we have achieved for NFU members in Wales/NFU Cymru members over the past year and since 2008, when we first joined the NFU legal panel. We look forward to working with local rural and farming businesses in the years ahead.”

For more details about seeking legal advice via the NFU go to www.nfuonline.com. For legal support from JCP Solicitors’ Rural Practice team call: 03333 208 644 or email law@jcpsolicitors.co.uk


Mae Cyfreithwyr JCP, un o'r cwmnïau cyfreithiol mwyaf adnabyddus yn Ne Cymru, yn falch o fod wedi ennill Gwobr Rhagoriaeth Panel Cyfreithiol Tim Sell NFU 2021.

Mae JCP, sydd â swyddfa yng Nghaerfyrddin, yn un o ddau gwmni cyfreithiol yn unig yng Nghymru a ddewiswyd yn benodol gan y sefydliad ffermio blaenllaw i ddarparu cyngor cyfreithiol hanfodol i'w aelodau ledled Cymru, fel rhan o ystod o wasanaethau'r NFU.

“Rwy'n falch iawn o dîm Practis Gwledig JCP am ennill y wobr hon, yn ystod yr hyn sydd wedi bod yn gyfnod anodd iawn i'n cleientiaid ffermio. Mae Covid wedi cael effaith enfawr ar fywoliaeth a bywydau gwaith ein cleientiaid gwledig ac rydym ni wedi gweithio'n galed iawn i'w cefnogi â hyn drwy ddarparu'r cyngor cyfreithiol gorau. Mae ein timau wedi bod dan bwysau ychwanegol hefyd ac nid ydyn nhw erioed wedi colli golwg ar y ffaith bod ein cleientiaid yn dod atom ni am gymorth proffesiynol, am gyfathrebu clir, syml ac am ddull moesegol. Rwy'n falch iawn o'r hyn yr ydym ni wedi'i gyflawni ar gyfer aelodau'r NFU yng Nghymru/NFU Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf ac ers 2008, pan wnaethom ymuno â phanel cyfreithiol yr NFU am y tro cyntaf. Edrychwn ymlaen at weithio gyda busnesau gwledig a ffermio lleol yn y blynyddoedd i ddod.”

I gael rhagor o fanylion am geisio cyngor cyfreithiol drwy'r NFU, ewch i www.nfuonline.com. I gael cymorth cyfreithiol gan dîm Practis Gwledig Cyfreithwyr JCP, ffoniwch: 03333 208 644